พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดผักปลอดภัย (ผักร่วมใจ)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 ที่ ห้อง ปาล์มวิวบอลรูมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดผักปลอดภัย (ผักร่วมใจ)และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ตลาดไทยสู่ตลาดโลก” โดยมี นายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ ตลาดไท นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เกษตรจังหวัดพิจิตร จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมพิธี

สืบเนื่องจากตลาดไทจัดทำโครงการตลาดไทซีเล็ค โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ได้ราคาที่เป็นธรรมและผู้บริโภคพึงพอใจ ซึ่งเป็นเป้าหมายของสินค้าในโครงการประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้แปรรูป ทั้งนี้ เริ่มโครงการด้วยพืชผักก่อนโดยใช้ชื่อว่า “ผักร่วมใจ ” ร่วมใจผลิต คิดถึงผู้บริโภค โดยมีหลักการ “ผัก ในโครงการต้องมีคุณภาพ สะอาดปลอดภัยมาจากแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง ขั้นต่ำคือมาตรฐาน GAP มีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีพื้นที่ จำหน่ายโดยเฉพาะในตลาดกลางขายส่งที่ไม่ปะปนกับผักทั่วไป มีราคาต้องสามารถแข่งขันกับผักทั่วไปได้” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน “เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย” อันเป็นแนวทางประชารัฐอย่างที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น