เปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

   

 

 

    เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 ที่ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนด ให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรับมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในโอกาสนี้จังหวัดปทุมธานีได้รวมพลังมวลชนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ และการแสดงของเยาวชนที่ส่วนราชการจัดมาแสดง การกล่าวนำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น