เปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ครั้งที่ 2

   

 

 

    เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61  ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ครั้งที่ 2 และกิจกรรม “บันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็ง ของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กระทรวงยุติธรรม ”โดยมีนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว เข้าร่วม

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว มีภารกิจในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ควบคุมตัวเข้มงวด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เห็นประโยชน์จากโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และมีความมุ่งหวังที่จะนำแนวทางของโครงการมาใช้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การเปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ให้มีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เสริมสร้างความภาคภูมิใจ เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” และจัดกิจกรรม “บันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็ง ของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กระทรวงยุติธรรม ” เพื่อแสดงพลังการเป็นชมรมที่มีการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 9 หน่วยงาน

 

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น