สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศกาลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

   

 

 

    เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศกาลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้น 1 จำนวน 6 ราย พระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 26 ราย พระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 2 ราย ทรงทอดพระเนตรนิทรรศกาลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 21 แห่ง นิทรรศการโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกศาสตร์ จำนวน 60 แห่ง นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 25 แห่ง จากนั้นทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงเกษตรกรรมและนิทรรศการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทรงทอดพระเนตรงานแปลงเกษตรกรรมและนิทรรศการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอยุธยา เฝ้ารับเสด็จ

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น