กิจกรรมเกี่ยวข้าว โดยการร่วมแรงสามัคคี สร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ดี สู่แปลงนาและสังคม ตามรอยพ่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ประจำปี 2561

   

 

 

    เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 61   ณ แปลงนาสาธิต ที่ทำการกำนันตำบลคลองพระอุดม หมู่ ที่ 1 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว โดยการร่วมแรงสามัคคี สร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ดี สู่แปลงนาและสังคม ตามรอยพ่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ประจำปี 2561 พระครูปทุมธรรมานุสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดทองสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว การร่วมแรงสามัคคี สร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ดี สู่แปลงนาและสังคม ตามรอยพ่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษาและเกษตรในพื้นที่ เข้าร่วม จังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่จะได้ผลกระทบจากการทำนาข้าวที่ได้ผลผลิตต่ำ จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ โดยกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเมล็ดพันธ์ข้าว ได้ลแกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวที่มีคุณภาพและร่วมแรงสามัคคี สร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ดีศุ่แปลงนาและสังคมตามรอยพ่อ ตอบแทนคุณแผ่นดิน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผลผลิตตกต่ำและยังเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้กลับคืนมา โดยการเกี่ยวข้าวที่ใช้แรงงานคนที่นับวันที่จะสูญหายไป 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น