กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและทาสีรั้ว บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสุรางค์ เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานท้องถิ่น สำนักงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานที่ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี 

กิจกรรมทำความสะอาดและทาสีรั้วโดยรอบศาลากลางจังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสวยงามและความสุขให้แก่บุคลากรในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และผู้สัญจรผ่านที่ได้พบเห็น นอกจากนี้ยังเป็นการรวมพลังสามัคคีพัฒนาสภาวะแวดล้อมขององค์กรร่วมกันและการพัฒนาตนเองในด้านจิตอาสาธารณะ

 

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น