การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

   

 

 

    เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 ที่ ห้องประชุมมังคลปทุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ตาม คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 6159/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.2561 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เพื่อปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางในการติดต่อข่าวสาร ข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจน

การรายงานสถานการณ์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 ซึ่งใช้ชื่อการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึก ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖1 โดยบูรณาการหน่วยงานร่วมกันตั้งจุดตรวจและให้บริการ 

จุดหลัก จำนวน 15 จุด และจุดรอง จำนวน 24 จุด ด่านชุมชน 23 จุด รวมจำนวน 62 จุด 

ชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ตำรวจ จำนวน 22 จุด ชุดเคลื่อนที่เร็วตำรวจ 15 ชุด ประกอบด้วย

ส่วนราชการ อำเภอ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา และภาคเอกชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง นั้น

จากผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยได้รับรายงานข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนระดับอำเภอ ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1) เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวนอุบัติเหตุ 55 ครั้ง 

(ปี 2560 จำนวน 51 ครั้ง) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4 ครั้ง (คิดเป็น 7.84%)

2) มีผู้บาดเจ็บ (admit) จำนวน 53 ราย (ปี 2560 จำนวน 51 ราย) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2 ราย (คิดเป็น 3.92%)

3) มีผู้เสียชีวิต จำนวน 11 ราย (ปี 2560 จำนวน 10 ราย) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 ราย (คิดเป็น 10%)

4) อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อำเภอลำลูกกา จำนวน 4 ราย รองลงมา ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 2 ราย

5) อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอหนองเสือ 

6) ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

7) ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนใน ถนนกรมทางหลวง

8) ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 20.01-00.00 น.

9) พฤติกรรมและสาเหตุเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย

10) ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อายุ 15-19 ปี และ 40-49 ปี

โดย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

แถลงข่าว

สรุปศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561

 

 

 


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/pathumtn/domains/pathumthani.go.th/public_html/www2/images/pathumthani/news/040161/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น