ทรงเปิดอาคาร “อาคารเทพรัตนวัฒนาทร” ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “อาคารเทพรัตนวัฒนาทร” ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสุรางค์ เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์และประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จฯ 

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2514 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมจำนวน 1,821 คน มีข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 98 คน และมีพันจ่าอากาศเอก กิติศักดิ์ เพ็งสกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

สืบเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช 2554 ได้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นและจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกำลังใจและพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 1 อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2555 โดยนายสิงห์โต แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้นได้กราบบังคมทูลรายงานถึงผลกระทบที่ได้รับจากอุทกภัย และปัญหาพื้นที่แออัดของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินให้โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ยังความปลื้มปิติแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และในปี พุทธศักราช 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้อนุมัติงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น 15 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง บนที่ดินพระราชทานเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา ( MEP ) ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานชื่ออาคารเรียนดังกล่าวว่า “สิริดรุณาภา” หมายถึง “ อาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของเด็กอันเป็นมงคล” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารดังกล่าว

ต่อมาในปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ขนาด 5 ชั้น 28 ห้องเรียนบนที่ดินพระราชทานอีกหลังหนึ่ง การดำเนินการก่อสร้างประสบปัญหาในระยะแรก แต่ด้วยพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองพระบาท ทำให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับสร้างหลังคาอาคารและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานชื่ออาคารว่า “เทพรัตนวัฒนาทร” หมายถึง “อาคารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มพัฒนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารดังกล่าว และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงริเริ่มพัฒนาและทรงรับโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ทำให้โรงเรียนได้มีอาคารใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง

 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น