โครงการจากพระราชดำริ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล และดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 3353/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปทุมธานี

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบทและด้านความมั่นคง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
แผนงาน/โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2553
โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 
โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา
 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - PowerPoint โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ไฟล์ .pdf) / (ไฟล์.ppt)
  - เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ไฟล์.pdf)

Pathum Thani Agenda 2010
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Pathum Thani Agenda 2010
Pathum Thani Agenda 2010 - รายงานการประชุม วันที่ 29 ม.ค. 53
/ รายงานการประชุม วันที่ 9 ธ.ค. 52 

โครงการภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย
โครงการปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยอำเภอหนองเสือ 
สรุปการดำเนินงานโครงการปัญญาแห่งแผ่นดินฯอำเภอหนองเสือ 
โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
โครงการส่งเสริมกลุ่มไม้ประดับ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพาะเห็ดในโรงเรือน 
รายงานสรุปการนำร่องศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
รายงานการประชุมคณะนำร่องศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
รายงานสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ
“ภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย” เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551... 
รายงานสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ
“ภูมิปัญญาแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย” เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี


โทรศัพท์ : 0-2581-6038,0-2581-7667 ต่อ 12,18,23
Hotline : 13514 , 13525 ต่อ 12,18,23
โทรสาร : 0-2581-3886 , 0-2581-6038 ต่อ 26