สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ตราสัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
     รูปวงกลมมีสัญลักษณ์ดอกบัวหลวงสีชมพูอยู่ตรงกลาง และรวงข้าวสีทองอยู่ 2 ข้าง
     ดอกบัวและต้นข้าว หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์ธัญญาหาร
     จังหวัดปทุมธานี ใช้อักษรย่อว่า "ปท"

คำขวัญของจังหวัดปทุมธานี
     ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ความหมายของธงประจำจังหวัด

     สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
     สีขาว หมายถึง ศาสนา
     ดอกบัวหลวงกับต้นข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกบัวและข้าว
     ความหมายรวมของธงประจำจังหวัดปทุมธานี จึงหมายถึงว่าชาวจังหวัดปทุมธานี เป็นหมู่คณะที่มีความรักและความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอันเป็นส่วนหนึ่ง ของชาติไทย ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ความสำคัญของธงประจำจังหวัดปทุมธานี
     เป็นการเชิดชูเกียรติของจังหวัด
     บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด
     เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจชาวจังหวัดปทุมธานี ให้มีความรักท้องถิ่นและมีความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ ความเจริญ และมีความเอื้ออารีต่อกัน

 

 

ชื่อดอกไม้ ดอกบัวหลวง

ชื่อสามัญ                 Nelumbo nucifera
ชื่อวิทยาศาสตร์           Nymphaea lotus Linn.
วงศ์ NYMPHACACEAE
ชื่ออื่น                บุณฑริก, สัตตบงกช
ลักษณะทั่วไป      เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำการเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบสีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้นมีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสันขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์
การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า
สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำแสงแดด อ่อน จนถึง แดดจัด
ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเซีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย

  

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ชื่อทั่วไป ปาริชาติ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina variegata Linn.
ชื่อสามัญ Indian Coral Tree, Variegated Tiger's claw
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่นๆ ทองหลางลาย ทางเผือก , ทองหลางด่าง, ปาริชาติ ปาริฉัตร ทองบ้าน ทองเผือก มังการา
ถิ่นกำเนิด พบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและเขตอบอุ่น
ประเภท ไม้ยืนต้น
รูปร่างลักษณะ - ต้น ไม้ต้นยืนผลัดใบ สูง 5 – 10 เมตร ตามกิ่งต้นอ่อนหนาม เรือน 
ยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง 
- ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงเวียนสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ใบจะโตกว่า 
2 ใบด้านข้าง 
- ดอก รูปดอกถั่วสีแดงเข้ม ออกรวมกันเป็นช่อยาวประมาณ 30 - 40 
เซนติเมตร ออกดอก ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 
- ผล เป็นฝัก ยาว 15 - 30 เซนติเมตร
การขยายพันธ์ ขยายพันธุ์ โดยการปักชำ และ เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด ชอบดินร่วนซุย กลางแจ้ง พบทั่วไปในเอเชียเขตร้อน 
และเขตอบอุ่น
ประโยชน์ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้

 

เพลงประจำจังหวัด
เนื้อร้อง นายสุรพล ไชยเสนา นายคำภีร์ เกาะทอง นายทองคำ พันนัทธี นายบำรุง สมจิตต์
ทำนอง นายวิรัตน์ ครองแถว

           ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว
           ชาวปทุมล้วนตระหนักในศักดิ์ศรี มุ่งทำดีด้วยหัวใจมิใฝ่ชั่ว
ชาวปทุมแช่มชื่นพร้อมตื่นตัว พัฒนาครอบครัวทั่วทุกคน
           ชาวปทุมมั่นใจในชาติศาสน์กษัริตย์  ยอดสมบัติวัฒนาสถาผล
ชาวปทุมรู้จักรักเตือนตน สมค่าคนที่เกิดมาทุกนาที
           ชาวปทุมรักปทุมชุ่มชีวิต ใครมาคิดทำลายเราไม่หนี
มีหลักเมืองเป็นร่มเงาเนาฤดี ชาวปทุมธานีมีสุขเอย