รองผู้ว่าราชการจังหวัด(3)

 

 
ประวัติ
หลักสูตรการฝึกอบรม

- นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 46 (2543)

- นักเรียนการปกครองระดังสูง รุ่นที่ 52 (2551)

 

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ. 2545 นายอำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2547 นายอำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2548 นายอำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

- พ.ศ. 2551 นายอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2552 นายอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

- พ.ศ. 2553 นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

- พ.ศ. 2555 นายอำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2555 นายอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2558 นายอำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

- พ.ศ. 2559 นายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

- พ.ศ. 2560 ปลัดจังหวัดปทุมธานี

- พ.ศ. 2561 (22 ตุลาคม 2561) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี - ปัจจุบัน