รองผู้ว่าราชการจังหวัด3

 

 
ประวัติ
หลักสูตรการฝึกอบรม

- นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 49

- นักเรียนการปกครองระดังสูง รุ่นที่ 49

 

ประวัติรับราชการ

- พ.ศ. 2550 นายอำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง

- พ.ศ. 2551 นายอำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

- พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง

- พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

- พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร

  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

- พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

- พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

- พ.ศ. 2559 (10 ตุลาคม 2559) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี