รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)

 
วุฒิการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ระดับปริญาโท สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

- หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายงานการข่าวของกระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- พ.ศ. 2549 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.)

- พ.ศ. 2552 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)

- พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)

- พ.ศ. 2563 เครื่องราชอิสริยาภารณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

การดำรงตำแหน่ง

- พ.ศ. 2553 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (หัวหน้างานประเมินบุคคล) กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2555 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสงขลา

- พ.ศ. 2555 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ส่วนกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2557 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล) กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2561 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี