รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)

 
ประวัติ
วุฒิการศึกษา

 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ปริญาญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ประวัติรับราชการ

 -  พ.ศ. 2550 นายอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 -  พ.ศ. 2552 นายอำเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี
 -  พ.ศ. 2553 นายอำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
 -  พ.ศ. 2555 นายอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 -  พ.ศ. 2556 นายอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 -  พ.ศ. 2558 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 -  พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  (8 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน)