ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 ประวัติการศึกษา
 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี 2553 รุ่นที่ 53
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 44
- โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 41
- ดุษฏีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน

 

- นายอำเภอบัานนาเดิม  จังหวัดสุราษณ์ธานี
- นายอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว
- ปลัดจังหวัดนนทบุรี
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ประวัติพิเศษ
 
- ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560
- ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
- คณะกรรมการสถานธนานุเคราะห์