ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

  
 ปริญญาตรี

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)
2. นิติศาสตรบัณฑิต (2536) และประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2535) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545)
4. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556)


ปริญญาโท
Master of Science (Geodetic Science and Surveying) , The Ohio State University (2531) 

 

 

 

การฝึกอบรม

1. นักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 14 กรมที่ดิน (2531)
2. นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 72 สำนักงาน ก.พ. (2554)
3. นักบริหารระดับสูงในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2556)
4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559)
5. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

 
 

ประวัติการทำงาน

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง)
2. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรรมสำรวจทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (2556-2559)
3. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน
4. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน
5. เลขาธิการกรม กรมที่ดิน
6. กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทย
7. กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ในที่ดินของรัฐ
8. อนุกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
9. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจ ในคณะทำงานด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA
10. ผู้แทนกรมที่ดิน ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จำนวน 4 คณะ ดังนี้

- คณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ

- คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map)
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map)

-คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) กรุงเทพมหานคร
11. อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(2552-2556)
12. ประธาน ในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ของคณะกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(กบร.) (2552-2556)
13. อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง และปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 24 ของ ฃ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2554-2557)
14. กรรมการ ในคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2555-2557)
15. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2558)
16. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนลงทุน
ในโครงการของรัฐ (2557-2558)
17. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน (2558 30 กันยายน 2559)
18. ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (1 ตุลาคม 2559 – 8 เมษายน 2560)
19. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (9 เมษายน 2560 28 มิถุนายน 2561)
20. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (29 มิถุนายน 2561 30 กันยายน 2562)
21. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564)
22. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
23. กรรมการ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553-ปัจจุบัน)

 

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ล่าสุด)

 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  พ.ศ.2556

 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ.2560