ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 ประวัติการศึกษา
 
- ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
หลักสูตร

 

- นายอำเภอ รุ่นที่ 49
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCOT) รุ่นที่ 9

 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
 
- ปี 2551-2552 ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (อำนวยการ ระดับต้น)
- ปี 2552-2554 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (อำนวยการ ระดับต้น)
- ปี 2554 ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี (อำนวยการ ระดับต้น)
- ปี 2554-2555 ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (อำนวยการ ระดับต้น)
- ปี 2555 ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (อำนวยการระดับสูง)
- ปี 2555-2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อำนวยการ ระดับสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ปี 2557-2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (อำนวยการระดับสูง) กระทรวงมหาดไทย
- ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (บริหาร ระดับต้น) จังวัดนครราชสีมา
- ปี 2558-2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (บริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ปี 2559-2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
- ปี 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี