ทำเนียบผู้บริหาร


โทรศัพท์ 0-2581-5658
โทรสาร 0-2581-5658


โทรศัพท์ 0-2581-7044
โทรสาร 0-2581-7044


โทรศัพท์ 0-2581-3548 
โทรสาร 0-2581-3548 


โทรศัพท์ 0-2581-6770 
โทรสาร 0-2581-6770 

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ช่วงเวลาการดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ช่วงเวลาการดำรงตำแหน่ง

1.พระอารักษ์ประชาราษฎร์(จำปี)
2.หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์
3.พระยาพิทักษ์ทวยหาร(ทองคำ กฤษณามระ)
4.พระยาปทุมธานี(ฟื้น กฤษณบัตร์)
5.พระยาสมุทรศักดารักษ์(เจิม วิเศษรัตน์)
6.พระบริรักหารเทพธานี(เฉลิม กาญจนาคม)
7.พระบริรักษ์นครเขตต์(ท้องย้อย กฤษณจินดา)
8.พระประแดงบุรี(สิงห์โต สาริกานนท์)
9.พระยาสุรินทร์ฤาชัย(จันทร์ ตุงคสวัสดิ์)
10.พระศรีนคตรคาม(ทอง สุทธพินทุ)
11.หลวงนรกิจกำจร(ชื้น วรคามิน)
12.หลวงทรงสรการ(เล็ก กนิษฐสุด)
13.หลวงอุตรดิตถาภิบาล(เนื่อง ปานิกบุตร)
14.นายถนอม วิบูลย์มงคล
15.นายพรหม สูตรสุคนธ์
16.หลวงศรีนราศัย(ผิว จันทิมาคม)
17.หลวงบรรณศาสน์สาธร(สง่า คุปตรักษ์)
18.นายจำลอง อัศวเวหา
19.ขุนนครรัฐเขตต์
20.ขุนบริบาลบรรพตเขตต์
21.นายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์
22.นายเชวง ไชยสุด
23.นายบุญยฤิทธิ์ นาคีนพคุณ
24.นายขจรัส ธารีสาร
25.นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม
26.นายเกษม สุขุม
27.นายพล จุฑางกูร

28. นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
29. นายเยือน สมานนท์
30. นายกำเกิง สุรการ

2440-2448
31 ธ.ค.2448 - 7 พ.ค. 2454
7 พ.ค. 2454-18 พ.ย. 2457
18 พ.ย. 2457-25 ต.ค. 2467
25 ต.ค. 2467-8 ก.ย. 2469
20 ธ.ค.2469 - 2471
2471-2473
2473-2474
2474-17 ต.ค. 2476
25 ต.ค. 2476-7 มี.ค. 2478
7 มี.ค. 2478-27 ต.ค. 2480
27 ธ.ค.2480-1 พ.ค. 2484
1 พ.ค. 2484-7 ก.ย. 2487
4 ก.ย. 2487-24 เม.ย. 2488
-
31 ก.ค. 2488-20 ส.ค. 2490
26 ส.ค. 2490-12 ธ.ค.2490
23 ธ.ค.2490-1 ก.ย. 2493
13 มี.ค. 2493-30 เม.ย. 2494
1 พ.ค. 2494-19 ก.ค. 2495
19 ก.ค. 2495-22 พ.ค. 2496
22 พ.ค. 2496-7 มี.ค. 2497
8 มี.ค. 2497-22 พ.ค. 2500
22 พ.ค. 2500-1 ก.ค. 2506
18 ก.ค. 2506-14 เม.ย. 2507
15 พ.ค. 2507-19 ก.พ. 2508
1 มี.ค. 2508-16 พ.ย. 2510

16 พ.ย. 2510 - 8 ต.ค. 2511
15 ต.ค. 2511 - 1 ต.ค. 2514
1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2515

31. นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์
32. นายเอนก พยัคฆันตร
33. พลตรี วิทย์ นิ่มนวล
34. นายสุธี โอบอ้อม
35. ม.ล. ภัคศุก กำภู
36. นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์
37. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
38. นายนิวัฒน์ พิบูลย์
39. นายยุวรัตน์ กมลเวชช
40. นายประสงค์ รณะนันท์
41. ร.อ.ศรีรัตน์ หริรักษ
42. นายไพฑูรย์ บุญวัฒน
43. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
44. คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
45. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
46. นายวิจิตร วิชัยสาร
47. นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว
48. นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์
49. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
50. นายปรีชา บุตรศรี
51. นายธานี สามารถกิจ
52. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
53. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
54. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
55. นายพงศธร สัจจชลพันธ์
56. นายสุรชัย ขันอาสา
57. นายพินิจ บุญเลิศ
58. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
59. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

 

1 ต.ค. 2515 - 30 ก.ย. 2516
1 ต.ค. 2516 - 4 ต.ค. 2517
1 ต.ค. 2517 - 30 ก.ย. 2519
1 ต.ค. 2519 - 30 ก.ย. 2521
8 ต.ค. 2521 - 27 มิ.ย. 2524
27 มิ.ย. 2524 - 30 ก.ย. 2528
1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531
1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2532
1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2534
1 ต.ค. 2534 - 21 ก.ค. 2535
22 ก.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2537
1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2540
20 ต.ค. 2540 - 31 พ.ค. 2541
1 มิ.ย. 2541 - 30 ก.ย. 2543
1 ต.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2546
1 ต.ค. 2546 - 1 ต.ค. 2547
1 ต.ค. 2547 - 1 ต.ค. 2548
1 ต.ค. 2548 - 1 ต.ค. 2549
13 พ.ย. 2549 - 30 ต.ค. 2551
30 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553
1 ต.ค. 2553 - 9 ม.ค. 2554
10 ม.ค. 2554 - 25 ต.ค. 2554
26 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555
8 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556
1 ต.ค. 2556 - 30 ต.ค. 2558
1 ต.ค. 2558- 30 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน

 

  รายชื่อหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

 

1. นายสมศักดิ์ ศรีวราลักษณ์
2. นายพีระ มานะทัศน์
3. นายเรืองฤทธิ์ กังสัมฤทธิ์
4. นายคำรณ บุญเชิด
5. นายจรินทร์ สวนแก้ว
6. นายนิเวศ สมสกุล
7. นายนิรัช วัจนะภูม
8. นายพร เพ็ญพาส
9. นายสงวน จันทร์อักษร
10. นายสุรัตน์ วิมลโลหการ
11. นายกวี กิตติสถาพร
12. นายสงวน เดิมวิเศษ
13. นายสกล เชาวนานนท์
14. ร้อยตำรวจโท เศวต กาสุริยะ
15. นายศักดิ์ชัย สว่างเรือง
16. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
17. นายสมิทธ์ ปาละวัฒน์วิไชย
18. นางอรศิริ สิงหราช
19. นางสันวณี สุวรรณจูฑะ
20. นายบุญยืน คำหงษ์
21. นายวงศศิริ พรหมชนะ
22. นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข
23. นายธวัชชัย ศรีทอง
24. นางนิรมล เกิดแก้ว
25. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี
26. นางสาวชไมพร อำไพจิตร
27. นางสาวธนียา นัยพินิจ
28. นายคมสัน ญาณวัฒนา

 

16 ธ.ค. 2518 - 30 ธ.ค. 2519
30 ธ.ค. 2519 - 7 ก.พ. 2520
7 ก.พ. 2520 - 25 ธ.ค. 2521
26 ธ.ค. 2521 - 13 ก.ย. 2522
14 ก.ย. 2522 - 29 ธ.ค. 2523
30 ธ.ค. 2523 - 30 ธ.ค. 2524
30 ธ.ค. 2524 - 16 ต.ค. 2527
30 ธ.ค. 2527 - 1 เม.ย. 2530
1 เม.ย. 2530 - 15 ต.ค. 2530
16 ต.ค. 2530 - 16 ต.ค. 2533
17 ต.ค. 2533 - 13 ต.ค. 2536
14 ต.ค. 2536 - 8 ต.ค. 2538
9 ต.ค. 2538 - 2 พ.ย. 2540
30 พ.ย. 2540 - 14 พ.ย. 2542
15 ต.ค. 2542 - 15 ธ.ค. 2544
15 ต.ค. 2544 - 15 ธ.ค. 2545
16 ธ.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2546
1 ต.ค. 2546 - 30 พ.ค. 2547
31 พ.ค. 2547 - 25 ต.ค. 2547
26 ต.ค. 2547 - 4 พ.ย. 2550
4 พ.ย. 2550 - 25 ต.ค. 2552
16 พ.ย. 2552 - 30 พ.ย. 2557
30 มี.ค. 2558 - 7 ต.ค. 2561
5 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
24-30 มิ.ย. 2562
1 ก.ค. - 9 ม.ค. 2563 
10 ม.ค. 2563 - 4 มี.ค. 2565
4 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน