มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา

 

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุน การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เข้ารับประทานทุนการศึกษาจากพระรูปของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กที่เรียนในระบบ เด็กที่ขาดโอกาสเรียน หรือออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากฐานะยากจน เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประเภทออทิสติก สติปัญญาและเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ซึ่งมีฐานะยากจนเพื่อการดำรงชีวิตต่อไป


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/pathumtn/domains/pathumthani.go.th/public_html/www2/images/pathumthani/news/090957/