กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชยุด สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศบาลนครรังสิต และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดคลองหนึ่ง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 ในการนี้ นางสาวฐิต์ณัฐ  สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และพระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนา กล่าวถึงประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณ ตั้งแต่วัยเยาว์ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร ที่ได้มีวิริยะอุสาหะ หมั่นแสวงหาความรู้จนแตกฉาน โดยผลงานที่ท่านได้ประพันธ์ เป็นมรดกตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลัง รู้จักคุ้นเคย คือ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นอกจากนี้ยังแต่งตำราเรียนภาษาไทยชุดแรกของไทย ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกว่า “แบบเรียนหลวง” นอกจากนี้ ปี พ.ศ. ๒๔๒๕ เมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าให้มีการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และท่านได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นแม่กองตรวจแก้ไขโคลงบรรยายประกอบรูปภาพเรื่อง "รามเกียรติ์" รอบระเบียง

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และตัวท่านเองก็เป็นผู้นิพนธ์โคลงด้วย จากผลงานในครั้งนี้ ท่านจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ และองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น