ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

   

 

 

    เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65  ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (ศจพ.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (ศจพ.จ.) ,นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินผล ,นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ,นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ,นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก และคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการประชุม 

   ซึ่งมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

  ๑.) ทบทวนความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.) สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๒,๖๐๓ ครัวเรือน ครัวเรือนในระบบ Logbook  จำนวน ๒,๗๑๓ ครัวเรือน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ๒,๕๙๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕

  ๓.) การบูรณาการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่ครัวเรือนเป้าหมายโดย “เมนูแก้จน” เพื่อให้ครัวเรือน “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” โดย อำเภอสามโคก บูรณาการกับท่านเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ในการเปลี่ยนโถส้วมจากแบบนั่งยอง เป็นแบบชักโครก การจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพ เช่น เครื่องมือจับปลา อุปกรณ์พ่นสี รถเข็นเมล็ดพันธุ์ผัก มอบแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้ จำนวน ๔ ครัวเรือน อำเภอลาดหลุมแก้ว ขอความร่วมมือจากบริษัทซีพีออล ซีพีเอฟ มอบถุงยังชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย เป็นต้น

  ๔.) การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี

     - ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

     - จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย  ให้ยึดจำนวนครัวเรือนในระบบ Logbook คือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ MPI ๕ มิติ (๑๗ ตัวชี้วัด) และตกเกณฑ์ มิติอื่น ๆ (๑๕ ตัวชี้วัด) จำนวน ๒,๗๑๓ ครัวเรือน เป็นหลัก

  ๕.) ให้ทุกอำเภอไปดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบในระบบ Logbook การปักหมุดครัวเรือน การบันทึกสภาพบ้าน สภาพปัญหาของครัวเรือน กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อคณะทำงานระดับจังหวัดจะได้นำมาวิเคราะห์และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าภาพรายมิติพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนในกรณีที่เกินศักยภาพของ คจพ.อ.โดยให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น