ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนงานโครงการและการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   

 

 

    เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65  ที่ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนงานโครงการและการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายคมสัน  ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ด้วยจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการและการบริหารงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการบริหารงบประมาณให้มีทักษะและนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อกำหนดแผนงาน /โครงการและการบริหารงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบันและอนาคต

 

  

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น