ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

   

 

 

    เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65  ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด กำหนดดำเนินงาน 2 กิจกรรม 1.กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 2.กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปทุมธานี สู่มาตรฐาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กำหนดนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี ให้ได้รับการขออนุญาตมาตรฐานอาหารเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนเป็นพลังผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น