ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 น.  ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี (ศอ.ปส.จ.ปท.) เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ที่ 2/2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือน เมษายน 2565) ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการบำบัดรักษาเสพติด ด้านการป้องกันยาเสพติดของส่วนราชการ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทั้งนี้ ได้กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด – 19 ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10. 00 - 12.00 น. ณ ห้องศรีสมาน 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และผ่านช่องทางกรมการปกครอง DOPA Channel (ในพื้นที่ระดับอำเภอทุกอำเภอ) พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในประมวลกฎหมายยาเสพติด อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการขับเคลื่อนการบำบัดรักษายาเสพติดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุม ศอ.ปส.จ.ปท.ทราบทุกระยะ

  

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น