ประชุมการลงนามความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 น. ที่ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมการลงนามความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เนื่องด้วยข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการ เรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารฯ โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันอันตรายของประชาชนจาก สายสื่อสาร สายสาธารณูปโภค บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้า ฝนตก ลมพายุแรงพัดกิ่งไม้ ป้ายมาเกี่ยวสายสื่อสาร ทำให้เกิดความเสียหายและอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดปทุมธานีจึงได้กำหนดนโยบาย “จัดระเบียบสายสื่อสาร” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดได้จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กสทช. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด  ผู้แทนสำนักงาน กสทช. ได้แจ้งที่ประชุมทราบ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มอบหมาย สำนักงาน กสทช. ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประชุมพิจารณาแนวทางดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ประชุมชี้แจงแผนฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศแผนฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 บนเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ในส่วนของแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ประกอบด้วย 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 25.5 กิโลเมตร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี และสาขา จะดำเนินการปรับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปตามแผนฯ ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป 

    ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กสทช. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามในบันทึกลงนามความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

  

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น