กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" พัฒนาศาสนสถาน เนื่องใน "วันฉัตรมงคล"

   

 

 

    เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 65 น. ที่ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์  โดยมีพระมหาถาวร ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี  นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี นายพนม เกตุนคร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปทุมธานี นายธวัฒชัย กลับช่วยปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี นส.กาญจนา สุดชารี ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์)เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกต้นไม้ "ต้นพยุงจีน" เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ร่วมทำความสะอาดรอบพระอุโบสถวัดบางหลวง ทำความสะอาดพื้นหน้าเมรุเผาศพ ห้องน้ำ ลานวัด เก็บขยะวัชพืช รอบบริเวณวัด ให้สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าว ยังก่อให้เกิดจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนมีจิตอาสาสาธารณะหรือจิตอาสาในการทำความดีอีกด้วย

    นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า นับแต่ได้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงช้าพระพุทธเจ้าตาประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงครองแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ของประเทศ และความผาสุกของปวงประชาราษฎร สมดั่งประปฐมบรมราชโองการ ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าความว่า “เราจะสืบสาร รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แก่อาณาราษฏรตลอดไป” และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เกล่ามีความสมัครสามานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

   จากนั้นเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ต่อที่วัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

4 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ต่างได้น้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่ง วันฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยในปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ปวงชนชาวไทยต่างมีสุขถ้วนหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตราบเท่าทุกวันนี้

 

  

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น