ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

   

 

 

    เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี    นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดปทุมธานี และติดตามการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 

ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ. ศ. 2564 

พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 4 มกราคม 2564 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

     สถิติสะสม  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 รวม 7 วัน  

     

bwd  Set 1/2  fwd