จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม COVID - 19

   

 

 

    เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64   ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา  รองฯผอ. สพป. ปทุมธานี เขต 2   นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วย COVID - 19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย แล้วเสร็จ และเมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค   และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความร่วมมือปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม 1 แห่ง จำนวน 50 เตียง และปรับสถานศึกษาเป็นศูนย์พักคอย 3 แห่ง จำนวน 67 เตียง รวมทั้งสิ้น 117 เตียง บัดนี้หน่วยงานที่เข้าใช้ ได้ส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้คืนสภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 81,570 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 178,200 บาท    (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 259,770 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ยังความปลาบปลื้มใน  พระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น