ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

 

 

    เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี (ศจพ.จ.) พร้อมด้วยนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนนายกนายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมืองทุกเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เลขานุการ (ศจพ.จ.) เข้าร่วมการประชุมฯ

ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการให้หน่วยงานระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ตั้งทีมเฉพาะกิจ ทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการ เข้าไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ซึ่งตกเกณฑ์ TPMAP (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า)

สำหรับจังหวัดปทุมธานี มีกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน ๕,๘๐๑ ครัวเรือน ซึ่งตกเกณฑ์มิติ ความยากจนจากดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ๕ มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น