ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ปลูก(โรงเรือน)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64   นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4 / 2564 ณ สถานีผลิตกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ตั้งอยู่ที่ 52/347 หมู่ที่ 7 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ดร.ภญ.เกศแก้ว ช่วยการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม เพื่อพิจารณาสถานที่ปลูกกัญชา 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี คือ สถานีผลิตกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถานที่ที่จะดำเนินการผลิตเพื่อศึกษาวิจัย (ตั้งอยู่ที่ 52/347 หมู่ที่ 7 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี) และ อีกแห่ง คือ โรงเรือน Green House สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยจะดำเนินการผลิตเพื่อศึกษาวิจัย (อาคาร 20 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 35 ถนนเลียบคลองห้า หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง (ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๖๘๙ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี)

สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำเสนอโครงการ การพัฒนาสายพันธุ์พืชตระกูล Cannabaceae เพื่อการใช้ประโยชน์ และนำตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกกัญชา ขณะที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำเสนอโครงการ การจำแนกและประเมินสาระสำคัญในพืชสกุลกัญชาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสม พร้อมสรุปผลการตรวจสอบสถานที่ที่ขอรับอนุญาตฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป โดยเบื้องต้นหลังคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ทั้ง 2 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะได้พิจารณาต่อไป

สำหรับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งทำให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทาง

การแพทย์และศึกษาวิจัยได้ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้ความเห็นชอบในการอนุญาต ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา กรณีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในต่างจังหวัดต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น