เปิด“โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

   

 

 

    เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64   ที่ ศูนย์เรียนรู้ และขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล)  หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิด“โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”   โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอําเภอคลองหลวง  นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จำนวน 20 คน  เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยให้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดปทุมธานีแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาเพื่อให้สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชน เป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคส่วน  โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ การพัฒนาภาวะผู้นำสร้างเสริมอุดมการณ์เพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  คณะกรรมการพัฒนาสตรี  และกลุ่มองค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จำนวน 20 คน โดยวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานี  นายอดุลย์ วิเชียรชัย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล  และทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

 

  

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/4  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น