ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 42/2564

   

 

 

    เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64  ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 42/2564 โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  นายดรณ์. สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และคณะทำงานเข้าร่วม ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที่ประชุมได้พิจารณาการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับแค้มป์คนงาน ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง เพื่อให้เปิดกิจการได้ ภายใต้มาตรการBubble and seal และอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพิ่มอีกจำนวน 100,000 ชุด เนื่องจากมีหน่วยงานต่างๆขอรับการสนับสนุนชุดตรวจมาอย่างต่อเนื่องและมีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการตรวจผ่านระบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกๆวัน ตามที่ได้เปิดรับลงทะเบียน 800 คน/วัน และให้ผ่อนคลายเขตพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อของตลาดไท  โดยผ่อนคลายให้ผู้ค้า ผู้รับจ้าง แรงงาน ผู้ซื้อ สามารถเข้าพื้นที่ตลาดไทได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจโควิด-19 และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาออกคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 8566/2564  เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ด้วย

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น