ประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64  ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 11/2564) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 พร้อม รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani for All ) 1. Trade and Investment ปทุมธานี เมืองแห่งการค้าการลงทุน 2. Human Security ปทุมธานี เมืองแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์ 3. Urban Planning ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดเมือง  4. Manufacturing & Services ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ 5. Tourism and Sport ปทุมธานี เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกีฬา 6. Health ปทุมธานี เมืองแห่งสุขภาวะ  7. Art and Culture โครงการจัดหานมให้หญิงตั้งครรภ์ แม่ลูกอ่อน และเด็กเล็ก ช่วงโควิด-19  8.Innovation in Education ปทุมธานี เมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งทั้งหมดคือนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani For All) โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

การประชุมสรุปได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ชื่นชมส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นมีความร่วมมือและบูรณาการกันอย่างดีท่านฝากให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำในการทำงาน ที่จะแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 )ด้านการป้องกันซึ่ง ได้ปฏิบัติตามตั้งแต่ที่มีมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเน้นย้ำให้ส่วน ราชการให้ความสำคัญ กับบุคคลสามประเภทที่จะต้องมาฉีดวัคซีนให้ได้ 100% คือประเภทอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภท 7 ผู้ป่วยเรื้อรังและคนที่ตั้งครรภ์อายุ 4 เดือนขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่จะ ต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษรวมทั้งการค้นหาหรือตรวจเชิงรุกโดยให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ก็ได้มี การจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit ซึ่งทั้งสาธารณสุขจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ จัดเตรียมให้แก่พี่น้องประชาชนมาทำการตรวจรักษาฟรีรวมทั้งที่กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการ Factory SandBoxให้แก่ผู้ประกอบการ. ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆของจังหวัดปทุมธานีเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อที่เป็นทั้ง แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติสำหรับการช่วยเหลือนั้นก็ได้เน้นย้ำให้ทางพัฒนาการสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสาธารณสุขและพี่น้องประชาชน ทาง การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจังหวัดปทุมธานีมี แนวทางในการปฏิบัติดังนี้เมื่อตรวจพบแล้วรีบทำการรักษาคือจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ไปทานและคอยเฝ้าดู อาการ 14 วันจนกว่าจะหายเป็นปกติและตัวยาชนิดนี้ก็สามารถเข้าถึงกับประชาชนได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี

 

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น