ตู้แบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

   

 

 

    เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการ พม.ปันสุข ตั้งตู้แบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 โดยมีนางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นายธีวุฒิ กลิ่นกุสุม  นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครรังสิต และกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเข้าร่วมในพิธี

      ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเปิดจุดบริการ พม.ปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคอาทิข้าวสาร น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม นมกล่อง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน มาใส่ไว้ในตู้ เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถหยิบไปใช้ตามความต้องการอย่างรู้จักพอเพียง ภายใต้แนวคิด “หยิบไปแต่พอดี ถ้าพอมี ก็ร่วมแบ่งปัน”ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี โดยเทศบาลนครรังสิตอนุเคราะห์ตู้ และสถานที่ตั้งจุดบริการ พม. ปันสุข ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยคาดว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 8,000 ครัวเรือน จำนวน 

35,000 ราย

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว เทศบาลนครรังสิต

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น