เปิดกิจกรรม “สามัคคีที่ปทุม” แสดงถึงความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ covid-19

   

 

 

    เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 ที่  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นพ.โสภณ เมฆธน  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ประธานการรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม “สามัคคีที่ปทุม” แสดงถึงความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ covid-19 ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ กับทั้งหาแนวทางความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ กับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีและทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 (ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา รวม 8 จังหวัด) ในการสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันบุคลากรในการรักษาพยาบาล และประชาชนที่ได้รับผลกระทบการติดเชื้อ covid-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ต้องเผชิญต่อการระบาดของ covid-19 และการรับ refer ผู้ป่วยโควิดจากทุกโรงพยาบาลของรัฐในเขตสุขภาพที่ 4 เข้าสู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ กับทั้งประกาศเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์สำหรับผู้ป่วย covid-19 ขนาด 308 เตียง ซึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับ covid-19  แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ในระหว่างการระบาดรอบแรกในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 มาแล้ว  

นอกจากจากนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับพระราชทานห้องตรวจคัดกรองการติดเชื้อความดันลบศักยภาพสูง (negative pressure) หรือ swap unit จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 3 ยูนิต พร้อมด้วยอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า องค์กรการกุศล ภาครัฐและเอกชน จำนวนมาก ในการสนับสนุนและการบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N95 อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, ชุด PPE, PAPR และระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งโรงพยาบาลที่มีอาจารย์แพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานอยู่เกือบ 500 คน รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลจำนวนมากกว่า 2,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์รองรับสถานการณ์ covid-19 มาแล้ว อีกทั้งมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะดูแลผู้ป่วย covid-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้  ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงได้ประกาศสถานการณ์วิกฤต covid-19 และจะมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลัง ทุ่มเทสติ กำลังแรงกายแรงใจ ตลอดจนระดมสรรพกำลังของบุคลากรทั้งหมดมาเพื่อรองรับสถานการณ์นี้ เพื่อให้ประชาชนทั้งจังหวัดปทุมธานีและในเขตสุขภาพที่ 4 มีความมั่นใจในระบบสาธารณสุขและเชื่อมั่นไว้วางใจว่า แม้จะเกิดการติดเชื้อเจ็บป่วยมากเพียงใดจากการระบาดของ covid-19 ก็จะมีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงไว้สำหรับดูแลรักษาอาการป่วย

ทั้งนี้การประกาศรับส่งต่อผู้ป่วย covid-19 จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีและในเขตสุขภาพที่ 4 ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในวิชาชีพทางการแพทย์ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใด การเผชิญวิกฤตการณ์ร้ายแรงของประเทศครั้งนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “สามัคคีที่ปทุม” ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้รับบริจาคทั้งเงินและอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ในช่วงการระบาดรอบแรกจำนวนมากและได้มีการส่งมอบเวชภัณฑ์อุปกรณ์การตรวจรักษา ยานพาหนะ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี โดยในครั้งนี้ (ครั้งที่ 3) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ส่งมอบหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N95 จำนวน 22,000 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ 9 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นกลุ่มแรกในการระบาดรอบที่สองนี้

  โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ป่วย covid-19 ขนาด 308 เตียง ขึ้นใหม่อีกครั้งในวันนี้ โดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะมีความพร้อมสูงสุดในการรับผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะจัดบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกประเภทอย่างพอเพียง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19  ที่มีอาการไม่รุนแรง (Mild case) จากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และเขตสุขภาพที่ 4 และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UHOSNET ซึ่งในพื้นที่ กทม. จะประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อให้มีเตียงว่างมากขึ้นในโรงพยาบาลหลักเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลหลักที่กล่าวมาสามารถทุ่มเททรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้โรงพยาบาลหลักเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลหลักในกรณีที่มีการระบาดรอบที่ 2 ที่กำลังจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลังของเดือนมกราคม ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง จะเริ่มรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการน้อยเข้าดูแลรักษาพยาบาลเป็นรายแรก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย covid-19 ได้ถึง 308 เตียง หรือหากมีความจำเป็นอาจจะขยายศักยภาพการรับผู้ป่วยในเป็น 420 เตียงได้ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์หลังจากนี้ โดยจะใช้สถานที่เดิมที่เคยเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนามมาแล้ว คือที่อาคาร D-LUXX ด้านหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นอาคารโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

 

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น