ประชุมติดตามประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

   

 

 

    เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64  ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี          

          พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวันศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2564 

และร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนฯ ​ผ่านระบบ Video conference จากกรมป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท3.) เป็นประธานการประชุม

       ในการนี้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ มอบหมายให้นางสาวสุพีพร โมรา

 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ เป็นผู้แทนร่วมประชุม โดยมีคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย 

      สรุปสถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 3 ม.ค. 64 เกิดอุบัติเหตุรวม 4 ครั้ง บาดเจ็บ (admit) รวม 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รายละเอียดดังนี้

• อำเภอลำลูกกา          เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (admit)  1 ราย  

• อำเภอหนองเสือ         เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (admit)  1 ราย   

• อำเภอเมืองปทุมธานี     เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (admit)  1 ราย  

• อำเภอธัญบุรี            เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (admit)  1 ราย  

  ** สถิติสะสม ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64  เกิดอุบัติเหตุ 27 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต 6 ราย

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น