ประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการฯ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63  ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี  (ครั้งที่ 3/2564) ประจำเดือนธันวาคม 2563 พร้อม รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani for All ) ได้แก่ 1.Agriculture ปทุมธานี เมืองแห่งการเกษตรสร้างสรรค์  2.Trade and Investment ปทุมธานี เมืองแห่งการค้าการลงทุน 3.Human Security ปทุมธานี เมืองแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์ 4.Urban Planning ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดการเมือง 5.Manufacturing & Services ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ 6.Tourism and Sport ปทุมธานี เมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และกีฬา 7.Health ปทุมธานี เมืองแห่งสุขภาวะ 8.Nature Environment ปทุมธานี เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมสะอาด 9.Innovation in Education ปทุมธานี เมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษา 

ซึ่งทั้งหมดคือนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani For All) โดยมี นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต. ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งก่อนวาระการประชุมมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืนระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี จากนั้นรับฟังการรายงานปัญหาในแต่ละพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/4  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น