พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 63  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) โดยมี  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายสมชาย ทองสีมัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 เพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 3 พระองค์แห่งวัดราชบพิธ ฯ ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย ฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นี้

 ทางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจึงได้มีดำริสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ” เพื่อสร้างรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตั้งอยู่ ณ คลอง 9 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยได้รับบริจาคที่ดินจากคุณธัญรัศมิ์ นันธนวัฒน์ และครอบครัว ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะศิลปกรรมแบบไทยประยุกต์ เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย อีกทั้งยังแบ่งพื้นที่ใช้สอยเพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จะเป็นผู้ช่วยพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และพึ่งตนเอง

โดยโครงการสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ จะประกอบไปด้วยอาคารวิหาร ซึ่งเป็นอาคารประธานที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะทางสถาปัตยกรรม พระอุโบสถและพระวิหารวัดราชบพิธ ฯ อันมีลักษณะเด่นที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาร่วมด้วย ตลอดจนศาลาปฏิบัติธรรมและหมู่อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และรองรับสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามา

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น