ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63   ที่ ห้องประชุมโรงเรียนสามโคก  ตำบลบ้านงิ้ว  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน   ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นายอารักษ์  ส่องแสง  จัดหางานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าฯน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวขเองเข้าร่วม

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ครอบครัวยากจน  ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสืบเนื่องจากการที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในการช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษา  ภาคบังคับที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้ จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจะได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์  ขั้นตอน  ปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ  โดยการชี้แจงถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครูแนะแนวและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา           ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  จำนวนทั้งสิ้น 60  คน

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น