โครงการต้นกล้าความดี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 63  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการต้นกล้าความดี ปทุมธานี “กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ Workshop สุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 1” โดยมีครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นที่ปี 4 และ 5 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอสามโคก รวม 10 โรงเรียน จำนวน 20 คน  เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการต้นกล้าความดี ปทุมธานี เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีทักษะและความสามารถตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนในด้านต่างๆนอกห้องเรียน ให้เป็น “ คนดี คนเก่ง และมีจิตสาธารณะ” สามารถนำทักษะและความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ต่อให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและนอกสถานศึกษา รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปช่วยในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง และประเทศชาติต่อไป

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น