ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564

   

 

 

    เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63   ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางจินดา สิงหเดช นางพรอัปสร นิลจินดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ด้วยระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทราบ เพื่อทราบ การดำรงตำแหน่ง และแผนการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2564 ให้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น