เปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

   

 

 

    เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63   ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประชุมส่วนราชการในจังหวัดเพื่อรับชมคำกล่าว เปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมด้วย  นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่  นายสมชาย ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nation Convention against Corruption ๒๐๐๓, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น สหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index, CPI) ของ ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า ๒ ใน ๓ หรือจำนวน ๑๒๐ จาก ๑๘๐ ประเทศ ได้คะแนนต่ำกว่า ๕๐ คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น

ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UNCAC ให้ความสำคัญมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตลอดมา ดังนั้น รัฐบาลจึงร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้ชูแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้  จะทำให้คนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยและการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วน

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น