ประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563

   

 

 

    เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63   ที่ โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน  ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการวิจัยเรื่อง "ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และ โครงการธัญบุรีชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาวะรื่นรมย์  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวนการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และนักวิจัย เข้าร่วม

 โครงการวิจัยเรื่อง "ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีความสำคัญการร่วมกันพัฒนาและขยายตลาดให้กับชุมชน สังคมเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถการแข่งขันของชุมชนด้านงานวิจัย เพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือและผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น