มอบรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563

   

 

 

    เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63  ห้องประชุม โรงเรียนธัญบุรี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์   ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่จัดทำ

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ด้านมาตรฐานแรงงานไทย สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 และโครงการ “PATHUMTHANI OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONTEST 2020” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยนางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายชาลี วัฒนเขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) และด้านมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยจัดทำแบบเป็นรูปแบบต่าง ๆ ให้สถานประกอบกิจการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการในสถานประกอบกิจการ อาทิ เช่น การจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการ ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ด้านมาตรฐานแรงงานไทย สถานศึกษาปลอดภัย และรางวัล “PATHUMTHANI OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONTEST 2020” สำหรับการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานประกอบกิจการในจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความร่วมมือนำรูปแบบดังกล่าวไปดำเนินการในสถานประกอบกิจการ 

และรางวัล “PATHUMTHANI OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONTEST 2020” 

จำนวน 3 รางวัล พร้อมนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงสินค้าที่ผลิต ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด 

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด และบริษัท จอมธนา จำกัด

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น