ผู้ว่าฯปทุมธานี มอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัด “ปทุมธานีเมืองของทุกคน” (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani For All)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63  ที่ วัดโบสถ์  ตำบล บางกระบือ อำเภอสามโคก ปทุมธานี  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2/2564) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อม รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani  for All ) ได้แก่ 1. Public Service  ปทุมธานี เมืองแห่งการบริการสาธารณะ โดย การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน  2.Agriculture ปทุมธานี เมืองแห่งการเกษตร สร้างสรรค์ โดย การส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่า และงานมหกรรมวันดินโลก จังหวัดปทุมธานี  3. Trade and Investment ปทุมธานี เมืองแห่งการค้า การลงทุน โดย การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ของจังหวัดปทุมธานี  4. Human Security  ปทุมธานี เมืองแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์ โดย โครงการบ้านเราก้าวไปด้วยกันจังหวัดปทุมธานี และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ วิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 5. Urban Planning  ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดการเมือง โดย การวางผังเมืองจังหวัดปทุมธานีและแนวท่อก๊าซสำหรับการสาธารณูปโภคด้านพลังงาน 6. Manufacturing & Services ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ โดย โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7. Tourism and Sport ปทุมธานีเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกีฬา โดย การส่งเสริมประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ 8. Health ปทุมธานีเมืองแห่งสุขภาวะ โดยโครงการ เมืองแห่งการลดน้ำหนักสร้างนำซ่อม “ สุขภาพดี วิธีปทุมธานี “ ปีงบประมาณ 2564 9. Art and Culture ปทุมธานีเมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม โดย การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม 10. Nature Environment ปทุมธานีเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมสะอาด โดย การส่งเสริมการ จัดการขยะโดยชุมชน  ซึ่งทั้งหมดคือนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani For All) โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายพงศธร  กาญจนะจิตรา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  พล.ต.ต. ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี) พิธีมอบโล่รางวัลผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี งบประมาณ 2563 ของจังหวัดปทุมธานี ( สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี)  พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี )  พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล “ โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่15 (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต)  พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการผู้ว่าฯ น้อย “ จังหวัดปทุมธานี รุ่น ที่ 2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ) จากนั้นรับฟังการรายงานปัญหาในแต่ละพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น