ประชุมประเด็นสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563

   

 

 

    เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 ที่  ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมประเด็นสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563 เรื่องสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ตามมาตรา 33 และการส่งเสริมเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 34 โดยจังหวัดปทุมธานี มีคนพิการที่จดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 21, 806 คน แยก เป็นเพศชาย 11,883 คน และเพศหญิง จำนวน 9,923 คน ซึ่งคนพิการที่มากที่สุด ได้แก่ประเภทการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จำนวน 10,697 คน จากสถานการณ์การจ้างงานคนพิการ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 จำนวนสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ จำนวน 649 แห่ง  พร้อมทั้งพิจารณา มาตรการการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ โดยมี นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น