ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564

   

 

 

    เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564 เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดปทุมธานี  โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีความรุนแรงในหลายประเทศ และประเทศไทยมีการอนุญาตให้บุคคลบางกลุ่ม ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ และกำหนดให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ใน สถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด และเพื่อให้สอดคล้อง กับความสามารถในการจัดการคัดกรอง ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในการคัดกรองและการจัดสถานที่ไว้แยกกัก กักกัน หรือไวสังเกต สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรการป้องกันโรค และเป็นการควบคุม ป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น