ทอดผ้าป่าขยะ สามัคคี-รีไซเคิล ครั้งที่ 1

   

 

 

    เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2563 ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดไพร่ฟ้า หมู่ที่ 2  ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีทอดผ้าป่าขยะ สามัคคี-รีไซเคิล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์  นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี 

    กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะสามัคคี-รีไซเคิล ตามที่เทศบาลตำบลบางเดื่อ ได้เข้าร่วมประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรางวัลเทศบาลที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี ประจำปี 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น ประกอบ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมลงนามข้อตกลงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ร้อยละ 20 ภายในปี 2572 สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาด ของจังหวัดปทุมธานี และนโยบาย“บางเดื่อเมืองสะอาด ผู้คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ของเทศบาลตำบลบางเดื่อ ในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ สามัคคี-รีไซเคิล ครั้งที่1/2564 ขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลบางเดื่อและภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ในครัวเรือน และมีส่วนร่วมคัดแยกขยะ ออกเป็นชนิดต่าง ๆเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ลดปัญหากลิ่นเหม็น มีรายได้เพิ่ม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอน)ในชีวิตประจำวันและจัดการขยะด้วยตนเอง นำขยะอินทรีย์ เศษอาหารในครัวเรือน (ข้าวหมู) และขยะรีไซเคิล กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร มีการรวบรวมและจัดการขยะอันตราย (ขยะพิษ) อย่างถูกหลักวิชาการ

 โดยขอรับบริจาควัสดุรีไซเคิลหรือของขายได้ จากพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม -13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีเป้าหมาย น้ำหนักขยะในครั้งนี้ จำนวน 9,000 กิโลกรัม (9 ตัน) โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลครั้งนี้ เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการยากไร้ รวมถึงสาธารณะประโยชน์ตามมติของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อไป และในกิจกรรมวันนี้ มีผู้มีจิตศรัทธา รับจัดอาหารโรงทาน เพื่อบริการให้กับผู้เข้างานในวันนี้ จำนวน 13 ราย มีผู้เข้าร่วมจัดบูทกิจกรรม 2 ราย ผู้บริจาควัสดุยางรถยนต์เก่า เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายจราจร (ขาว-แดง) ในการจัดทำหมู่บ้านและถนนปลอดภัย หมู่ที่ 2 วัดไพร่ฟ้า  จำนวน 1 ราย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น