เยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหาร

   

 

 

    เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2563   ที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก บนพื้นที่ 45 ไร่ โดยมี นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารบริษัท ซีพีแรม นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุลอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเยี่ยมชม

โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม จัดตั้งขึ้นในปี 2551 ระบบการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี 2 สาขา วิชาได้แก่ สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สร้างการเรียนรู้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติควบคู่กันไปมุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง สนองต่อความต้องการของสถานประกอบการเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “เรียนฟรี มีรายได้ ”เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ หรือนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป

ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถร่วมงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 2 ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 ธันวาคม 2563

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น