เปิดตลาดการเกษตร

   

 

 

    เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2563  ณ ตลาดเกษตร  บริเวณส่วนหน้าอาคารทิพย์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายจรูญ  ศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการตลาดเกษตร  จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวปทุมพร  กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม

ด้วยกระทรวงเกษตและสหกรณ์ และจังหวัดปทุมธานีได้มีนโยบายจะขยายตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิต โดยให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต นำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปทางการเกษตร มาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคได้มี

โอกาสซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ในราคายุติธรรม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากผลกระทบของโรควิด-19 รวมทั้งมีแหล่งเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในราคายุติธรรม จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จึงได้

จัดทำโครงการ "ตลาดเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี" โดยมีเป้าหมาย คือ ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร / สหกรณ์ / กลุ่มวิสาหกิจ  รวมทั้ง  ผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย นำสินค้าจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะเปิดเป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 -  14.00 น. ซึ่งภายในตลาด ร้านค้าเกษตรส่วนใหญ่สามารถใช้สิทธิโครงการของรัฐคนละครึ่งได้

 

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น