เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563  ที่ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานีและได้มีการเดินแบบผ้าไทย โดยมี นางทองใบ ใจมั่น รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี  นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรี ในการบริหารจัดการองคืกรสตรีและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และกระตุ้มให้สตรีมีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองและขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถดำรงเนินชีวิตในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสามารถดำรงชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal)  ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เสริมสร้างให้องค์กรสตรีมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสตรีและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับองค์กรสตรี ต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น