เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาฯ และบริจาคสร้าง รพ.ธัญบุรี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2563  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยบริจาคร่วมสร้างห้องพิเศษของโรงพยาบาลธัญบุรี จำนวน 8 ห้อง 1,280,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมกราบถวายมุทิตาสักการะแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 70 ปี (31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) ในวาระอันเป็นมงคลด้วย

โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร สำนักเรียนจังหวัดปทุมธานี ผู้สอบได้เปรียญธรรม  9 ประโยค, 6 ประโยค, 3 ประโยค ปีที่ 12 รวมจำนวน 68 รูป 326,000 บาท, พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา และสถานศึกษา ปีที่ 9 รวมจำนวน 316 ทุน 931,500 บาท, พิธีถวายปัจจัยเพื่อเพิ่มทุนการศึกษาแก่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ รวมจำนวน 11 ทุน 110,000 บาท และพิธีมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิการจัดการเชิงพุทธ เพื่อสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท 

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) กล่าวว่า “งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมด้วยหลักการปฏิบัติ 4 หลัก คือ 1.สงเคราะห์ 2.เกื้อกูล 3.พัฒนา 4.บูรณาการ ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้ประสานศรัทธาของสาธุชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสงเคราะห์อย่างตลอดต่อเนื่อง อาทิ โครงการตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ สู้ภัยโควิด-19, โครงการมอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้ยากไร้, โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รวมธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความทุกข์ทางกาย ด้วยวัตถุสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นในการดำเนินชีวิต ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ควบคู่กับการบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ไปเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น