ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังปัญหา กรณีน้ำประปาไหลอ่อน

   

 

 

    เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังปัญหา กรณีน้ำประปาไหลอ่อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้อง ในพื้นที่ อำเภอลำลูกกา ณ สถานีจ่ายน้ำบึงคำพร้อย  และโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และสถานีจ่ายน้ำอำเภอคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย   นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอลำลูกกา นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   เปิดเผยว่า การแก้ไขระบบน้ำปาไหลอ่อนในพื้นที่อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา แบ่งออกได้เป็นอย่างน้อย ๆ 2 ระยะ  โดยระยะยาวจะทำการหาสถานีผลิตน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้ความเห็นเพื่อที่จะหนีน้ำเค็มไปด้านทิศเหนือ ทำให้ประสิทธิภาพน้ำที่ผลิตลส่งมาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีดีขึ้น จากนั้นจะทำการจ่ายน้ำจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการวางแนวท่อจ่ายน้ำมาตามแนวถนนมอเตอร์เวย์และส่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ฝั่งอำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยระบบเมื่อสมบูรณ์ จะสร้างความมั่นคงทางระบบน้ำประปาของจังหวัดได้อย่างน้อย 15 ปี ในกรณีที่ไม่มีการต่อเติม หรือสิ่งปลูกสร้างที่มากขึ้น ก็จะยิ่งยึดอายุของระบบให้เพิ่มมากขึ้น  ในด้านของระยะเร่งด่วนทำการจัดซื้อน้ำจากการประปานครหลวง ชลประทาน หรือจากภาคเอกชน เพิ่มเติมถ้ากรณีถึงขึ้นวิกฤตทำการประสานความช่วยเหลือจะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำพระราม 9 เพิ่มเติมเข้ามาในระบบ เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของภาคเอกชนและคณะกรรมการที่ร่วมลงพื้นเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรที่จะทำการก่อสร้างในพื้นที่จะต้องให้มีระบบเก็บน้ำสำรองเพื่อให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงสามารถบริหารจัดการน้ำในครัวเรือนได้ โดยยกตัวอย่าง กรณีกลางวันน้ำไหลอ่อนก็ใช้ระบบน้ำสำรองของหมู่บ้านที่ทำการกักเก็บไว้นำมาใช้ ในส่วนช่วงกลางคืนที่มีปริมาณการใช้น้ำน้อยก็ทำการกักเก็บไว้ในระบบสำรองของหมู่บ้านหรือในภาคครัวเรือนก็เช่นเดียวกัน ก็จะทำให้ระบบน้ำประปาในพื้นที่เกิดความมั่นคงมากขึ้นและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่ระยะยาวต่อไป

 

 ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น