กิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

   

 

 

    เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563  ที่ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลการุญเวช  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธาน Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปี ละ 1 ครั้ง  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกของผู้ประกันตน โดยมี นายแพทย์ยิ่งเกียรติ  ไพศาลอัชพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช  นางสาวรุ่งนภา ทองเมือง ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเเรงานจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การอนายมัยโลก แนะนำการการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อลดขั้นตอนการคัดกรองวินิจฉัย ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ สำนักงานประกันสังคม จึงได้คุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บอันมิใช่จากการทำงาน พ.ศ.2563  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป และกำหนดแนวปฏิบัติของการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ1 ครั้ง ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี และชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี  โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับการจัดกิจกรรม Kick off ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตน ตลอดจนคุณภาพชีวิตและด้านสุขภาพผู้ประกันตน โดยเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก โดยในส่วนจังหวัดปทุมธานี  ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยมีผู้ประกันตนได้รับบริการฉีดวัคซีนฯ จำนวน 78 ราย  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนจากนายจ้างชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง จำนวน 48 ราย เพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มารับบริการ ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น